Archive > Icons

Graviton
Graviton
Mixed Media
24" X 16"
1997